Բարի գալուստ ԳԴՀ արտգործնախարարության կայքէջերում

Մատչելիության գնահատման ձևաթերթիկ

Հայտնել խոչընդոտի մասին

Այստեղ Դուք կարող եք մեզ ահազանգել մատչելիության պահանջները պահելու հարցում Ձեր արձանագրած թերությունների մասին:

Խնդրում ենք դրա համար օգտագործել ստորև ներկայացված կոնտակտային ձևաթուղթը: Նշեք Ձեր կոնտակտային տվյալները և հնարավորին հստակ նկարագրեք խոչընդոտը: Ձևաթուղթն ինքնաշխատ կերպով ուղարկում է նաև ճիշտ այն վեբհասցեն, որում Դուք արձանագրել եք թերությունը:

Հնարավոր խոչընդոտի մասին Դուք կարող եք ահազանգել նաև ժեստերի հեռախոսով, ցուցումները՝ այստեղ (գերմաներենով): Խնդրում ենք հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ ժեստերի հեռախոսազանգը կարող է կատարվել միայն գերմաներեն ժեստերի լեզվով:

Ձեր տվյալները.

Տվյալների պաշտպանություն*
դեպի էջի սկիզբ